Vem är Yoga it's you?

En regnig dag i november 2012 träffades Malin Sävstam och Eva Personne över en lunch. Malin, som verkligen blivit hjälpt av yogan hade länge tyckt att de fysiska rörelserna både är estetiskt vackra och utstrålar den inre stabilitet vi alla behöver när livet stormar. Hon ville därför skapa små yogafigurer att ha som prydnad eller som smycken, för att påminna henne om yogans kraft och dess betydelse i hennes liv. Hon berättade sina tankar för Eva, som också upplevt mycket positiva effekter av yoga och tyckte om idén. Det blev starten på Yoga it’s You.

Flera år före mötet med Eva hade Malin förlorat sin man och två av sina tre barn i flodvågskatastrofen som drabbade Thailand julen 2004. Livet slogs i spillror och hon förflyttades från ett aktivt liv som trebarnsmamma till ett ständigt töcken av lugnande tabletter och psykofarmaka och ett fullständigt inre kaos. Allteftersom Malin började förstå vad som verkligen hade hänt blev den destruktiva spiralen allt brantare.

Genom en väninna fick hon åtta månader efter katastrofen kontakt med en yogalärare som uppmanade henne att komma till ett träningspass. Malin var till en början skeptisk men märkte efter ett par veckor att yogan överträffade hennes förväntningar vad gällde den fysiska träningen. Dessutom utan började något oväntat hända inombords. Varje klass kändes som en massage av hennes inre, där den iskalla betongklumpen i bröstet för en stund löstes upp, så att hon kunde andas igen.

Det dröjde inte länge förrän Malin kom allt oftare till yogastudion. En gång i veckan blev snart två som utökades till tre. Idag är hon själv utbildad yogainstruktör och hävdar att yogan är en av tre saker som har räddat hennes liv. De andra två är hennes präst Louise Linder och kärleken till sonen Axel och till den nya man som nu finns vid hennes sida.

Eva Personne har alltid arbetat med design och form och driver företaget U it´s You. Här får hon utlopp för sin kreativitet och producerar, tillsammans med lokala småtillverkare, vackra smycken av silver, mässing och ädelstenar. Produktionen sker bland annat i Brasilien och Indonesien och Eva är noggrann när hon väljer sina leverantörer. Det måste både vara hög etik i tillverkningen och schyssta villkor för de som arbetar med smyckena. Eva vill skapa en vackrare vardag för många människor med smycken i naturliga material. Smycken som håller livet ut om de får kärlek och rätt skötsel.

Eva och Malin vet att yogans mest påtagliga effekt är ett inre lugn och en inre styrka. De vet också att kroppskontroll och en medveten andning är viktiga verktyg om man väljer att följa yogans väg mot ett harmoniskt och hälsosamt liv. Som ett första steg har de därför valt fyra kraftfulla positioner som bygger styrka i de synliga musklerna men som även renar och stärker de inre organen.

Who is Yoga it's you?

On a rainy November day 2012 Malin Sävstam and Eva Personne met over lunch. Malin, who had really been helped by yoga, had long thought that the physical positions both were aesthetically beautiful and radiate the inner stability we all need when life gets rough. Therefore she wanted to design little yoga symbols to use as decoration or wear as jewellery, to remind her about yogas power and its meaning in her life. She shared her thoughts with Eva, who also had experienced many positive effects from yoga and liked the idea. That was the start of Yoga it’s You. 

Several years before the meeting with Eva, Malin had lost her husband and two of her three children in the tsunami that hit Thailand on Christmas 2004. Her life was shattered to pieces and she was thrown from an active life as a mother of three to a thick haze of (anti-depressants/ sedatives/tranquilisers?), heavy psychopharmacological drugs and a total inner chaos. The more Malin started to realise what had really happened, the worse the destructive spiral became 

It was through a friend eight months after the catastrophe that she got in touch with a yoga teacher who encouraged her to come to a class. Malin was, at the start, sceptical but after a few weeks noticed that yoga exceeded her expectations when it came to the physical practice. On top of that something unexpected started to happen within her. Every class felt like a massage of her body from within, where the ice-cold block of concrete in her chest dissolved for a moment, so that she could breathe again. 

Before long Malin visited the yoga studio more and more often. Once a week soon became twice and later extended to three times. Today she is a trained yoga instructor herself and claims that yoga is one of three things that saved her life. The other two are her priest Louise Linder and her love both for her son Axel, and the new man who now lives by her side. 

Eva Personne has always worked with design and form and runs the company U it’s You. Here she can channel her creativity and, together with a few small manufacturers, she produces beautiful jewellery made of silver, brass and jewels. The production takes place in Brazil and Indonesia, to mention a few, where Eva has picked her suppliers carefully. It has to be both high ethics in the production process and fair deals for those who work with the jewellery. Eva wants to create a more beautiful every day life for many people with her jewellery made of natural materials. Jewellery lasts for life if it receives love and care. 

Eva and Malin know that yoga’s most obvious effect is inner peace and strength. They also know that body control and conscious breathing are important tools if you choose to walk the yogic path towards a harmonious and healthy life. As a first step they have therefore chosen four powerful positions that build strength in the visible muscles, but that also purify and strengthen the inner organs.